apart tesamen
Tesamen
 
HOME

RELATIES

FUN

DATEN

REIZEN

COACHING

COLUMN

BUDGET

ZEKERHEID
  Verzekering       Allerlei       Mijn Verhaal    

Procedure tegen datingsite Parship

Wie is Parship


Datingsite Parship startte in Belgie in 2004 en bewerkte de datingmarkt met Barnumreclame.

Er werd daarvoor onder andere samengewerkt met de krantengroep van de VUM.

Parship was de pionier in de Benelux voor het concept van persoonlijkheidstesten.

Het bedrijf schermde met wetenschappelijke matching.

Ondertussen is de samenwerking met krantengroep VUM gestopt en werken die kranten samen met het Engelse bedrijf TheDatinglab.

Het concept van persoonlijkheidstesten op datingsites, dat zijn oorsprong vond in de USA, is ondertussen weid verbreid. Veel mainstream datingsites hebben het concept geimplementeerd.

Volgens de info van o.a Alexa en Googletrends gaat de omzet van Parship momenteel
(3 oktober 2013) in dalende lijn en is de site niet doorgebroken in de Benelux.

Vermoedelijke oorzaken zijn
- de komst van de gelijksoortige sites B2 en Elitedating.
- de zeer hoge prijsstelling gecombineerd met de economische crisis
- de talrijke klachten

Het bedrijf staat naar verluidt reeds enige tijd te koop, zonder succes.
Bronnen:
Artikel in meedia.de ivm verkoop

Artikel in emerce.nl ivm ontslagen

TrOS radar- video ondervraging ceo Parship

Prijsvergelijking datingsites

Knack over Corelio en Parship -gebakken lucht

Problemen rond Parship

Het bedrijf nam een registratie als Belgisch huwelijksbureau
en plaatste dit gegeven ook prominent op haar site als kwaliteitslabel.
De regels opgelegd door deze wetgeving werden echter niet nageleefd.

-Het typecontract werd niet gebruikt
-Gebruikers kregen onmiddelijk na inschrijving de mogelijkheid tot betalen
-De kandidatenlijsten waren/zijn een mix van actieve en niet actieve leden,
  terwijl deze statussen niet werden/worden meegedeeld.
-Klachten over ongewenste stilzwijgende verlenging
-Serieuze twijfels over de claims ivm wetenschappelijkheid van de matchingmethode.

De Belgische klassieke off-line kantoren hadden hier grote moeite mee en protesteerden herhaaldelijk bij de bevoegde overheid tegen deze feiten die zij beschouwden als concurrentievervalsing. Dat deed ook de vzw Tesamen, die eveneens geregistreerd was als huwelijkbureau en de regels wel volgde/volgt.

De overheid reageerde nauwelijks en beperkte zich tot enkele brieven, officieus wegens tijdsgebrek in die bewuste periode.
Uiteindelijk nam de vzw Tesamen het inititatief in handen en dagvaarde Parship op 28 februari 2008 wegens misleiding en niet naleven van de wetgeving huwelijksbemiddeling.

Procedure tegen Parship

In vonnis van de rechtbank van koophandel dd 28 juni 2008 veroordeelde de rechter Parship wegens het niet gebruiken van de verplichte bijlage bij het typecontract en wegens het voeren van misleidende reclame m.b.t het aantal effectieve leden.
In bedoelde bijlage moet het aantal effectieve (lees betalende) leden worden vermeld.
De andere vorderingen vanwege de vzw werden afgewezen.

Zoals verwacht ging Parship hiertegen in beroep.
Deze beroepsprocedure werd pas in juni 2009 behandeld, in de tussenperiode diende Parship als gevolg van het eerste vonnis, op zijn website de betalende en niet-betalende leden te markeren.

In beroep werd het vonnis van de eerste rechter helaas teruggedraaid.
De motivatie steunde hierbij vooral op het feit dat de wet uitdrukkelijk verwijst naar het
"regelen van ontmoetingen" wat door de rechters in de enge/letterlijke zin werd geinterpreteerd. Als zijnde het bepalen van plaats en tijd van de ontmoeting. Dit gebeurt echter door niemand, ook niet bij de klassieke off-line kantoren. Met als gevolg:
"...spijts de betiteling van de wet ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de activiteiten van de in de wet gedefinieerde huwelijksbemiddeling.."
dixit de rechters.

Maw in de praktijk viel de wet zonder toepassingsgebied. Met als logisch gevolg dat ook de vorderingen werden afgewezen en het terug "business as usual" was.

Parship had diverse tegenvorderingen ingesteld en vroeg o.a schadevergoedingen voor het geleden verlies (zie volgende hoofdstuk).
En viseerde hierbij zowel de vzw als de bestuurders prive.
Ook deze tegenvorderingen werden afgewezen.

De persoonlijkheidstest


Ivm de persoonlijkheidstest bracht Tesamen het rapport van Roos Vonk hoogleraar aan de Radbout Universiteit in Nijmegen. Zij stelde onomwonden dat deze test on-duidelijk en on-wetenschappelijk is. Een mening die bijgetreden werd door collegas
De rechters hebben op dit punt de vordering van de vzw Tesamen echter niet gevolgd.

De rechtbank stelde simpelweg dat Parship aantoont dat het gebouwd is op studie en onderzoek en de kritiek van een "als wetenschapper voorgestelde derde " niet volstaat om te stellen dat het predikaat "wetenschappelijk" onterecht zou zijn.

Die redenering is natuurlijk de omgekeerde wereld.
Parship bracht enkel wat verklaringen van studie, niet eens echte bewijzen. En het zou er nog aan ontbreken dat je die test aan de cafetoog maakt, maar daarom is het nog niet wetenschappelijk.

Voorname punten van kritiek ivm de test zijn dat nooit werd aangetoond tijdens vergelijkend onderzoek dat de test inderdaad beter matcht dan een random selectie.
En tevens dat wetenschap inhoudt dat de resultaten worden gecontroleerd door collegas, wat nooit gebeurde. Parship schermt immers met afscherming van bedrijfsgeheimen als reden van niet-vrijgave.

Hier moet volledigheidshalve aan toegevoegd dat:
1-Voormelde Professor Vonk, ook na belofte van geheimhouding, geen inzage in de Parship-"onderzoeken" kreeg.

2- Een onderzoek in 2004 door Dr. James Houran uit Texas aantoonde dat zowat alle datingsite-testen ernstig tekort schieten en de meesten hooguit het predikaat "fun" verdienen. Lees het rapport


3- De Nederlandse reclamecode commissie gebood Parship de claim "wetenschappelijk" achterwege te laten en noemde in haar rapport van juli 2012 deze claim "misleidend en oneerlijk"
Lees het verslag van de reclame code commissie ivm Parship

Sindsdien is in Nederland het woord "wetenschappelijk " verdwenen, in Belgie nog niet....
Evenmin bij elitedating.be en be2.be trouwens.
Hoog tijd dat ook dit eens wordt aangepakt.

Voor de zoekende single is het vooral van belang of de Parship-test inderdaad beter matcht dan een random selectie. Gezond verstand zegt dat indien dit wetenschappelijk en/of met vergelijkende testen effectief kan aangetoond, Parship die resultaten beslist met groot vertoon zou uitbazuinen.
Tot op heden niets van gemerkt....


Huidige wettelijke normen voor datingsites

Doel van de vordering van Tesamen vzw was tweeledig:
*Enerzijds de lat gelijk leggen voor iedereen.
Immers de Belgische klassieke bureaus en ook sites als Tesamen werden onderworpen aan een regelgeving waar Parship zich aan onttrok, terwijl het tegelijk reclame maakte met de titel.

*Anderzijds om de werkwijze die ervaren werd (en nog steeds wordt ) als misleidend , te stoppen.
Nu de wetgeving huwelijksbemiddeling door de uitspraak de facto niet meer van kracht is vallen datingsites nog steeds onder de volgende reglementeringen:
-De wet verkoop op afstand
-De wet eerlijke handelspraktijken
-De wet ivm stilzwijgende verlenging


Zijn die wetten nodig ?

Kort samengevat beschermen ze de consument door een bedenktijd in te voeren en de verplichting zeer duidelijk te communiceren over prijzen, rechten, bedenktijd. En omvatten uiteraard verbod op misleiding of misinformatie op welke wijze dan ook.

Men kan discuteren over details en over de balans tussen de rechten en plichten.
Feit is dat de talrijke klachten die men vindt, en dan spreken we niet alleen over Parship maar datingsites in het algemeen, aantonen dat er duidelijk nog wat schort.

Een site levert een inspanningsverbintenis en is uiteraard niet verantwoordelijk voor het al of niet vinden van een relatie. Er zijn teveel factoren in het spel waar de site geen vat op heeft.
Maar de site dient wel het spel fair te spelen.

Dating feiten 1-Overbodige info?


Zowat alle sites houden angstvallig hun cijfers verborgen.
Gelukkig kunnen we hier verder gaan op cijfers die Parship zelf aanbracht als bewijsstuk tijdens de beroepsprocedure. Daar bleek dat in de eerste zes maand na het eerste vonnis de omzet meer dan halveerde, een trend die zich verderzette in 2009. (De exacte omzet-cijfers zullen we hier niet publiceren)

Wat was het verschil met de periode daarvoor?
Het feit dat Parship verplicht was het verschil actief/niet-actief lid te markeren.
Deze extra info had als gevolg dat veel minder mensen betaalden.

Parship argumenteerde dat een niet-actief lid uiteindelijk mogelijks zal overgaan tot betalen na ontvangst van een "ijsbreker" of persoonlijk bericht.

Klopt: mogelijks... maar dat is geen zekerheid.
Ons inziens heeft de consument dus recht op die info.
Voormelde omzetdaling toont aan dat de consument zijn gedrag wijzigt
zodra hij kennis krijgt van alle informatie.
Maw de info is relevant vanuit het standpunt van de consument.

Parship argumenteerde terzake dat deze extra info haar businessmodel onderuit haalde.
Dat is duidelijk.
De hamvraag is welke belangen moeten doorwegen en
of het onthouden van bepaalde informatie gelijk staat aan misleiding of niet.

Dating feiten 2-Hoeveel actieve leden zijn er?


Tijdens de periode juni 2008-juni 2009 kon zoals gezegd het verschil actief/niet-actief lid nagezien. Dit gaf de gelegenheid om via een aantal testprofielen na te zien welk percentage actieve leden er effectief was.

Wij lieten deurwaarder Somers tellingen uitvoeren en noteerden op een selectie uit alle leeftijdgroepen gemiddelden van 76,6 % en 89,7 % niet betalende leden.
Parship betwistte onze selectie omdat deze ook mensen van 20 jaar en 60 jaar omvatte.
Een groep die volgens hen niet zoekt via datingsites.

We kunnen enkel vaststellen dat die "onrealistische" profielen wel kandidaten hadden in de eigen leeftijdsgroep. Doch zelfs indien we hun gewijzigde/geoptimaliseerde selectie aanhouden blijft de telling steken op 79% niet-actieve leden.

Deze cijfers bevestigen tegelijk ook het vermoeden dat mensen beslist niet massaal gaan betalen/actief lid worden na ontvangst van een bericht.
Anders zouden de cijfers positiever zijn.


Bij de "geweigerde" testpersonen van 20 en 60 jaar lag de verdeling als volgt:
-een man van 58 jaar kreeg 89 kandidaten waarvan 4 actieve.
-een vrouw van 60 jaar kreeg 24 kandidaten waarvan 5 actieve
-een vrouw van 21 kreeg 192 kandidaten waarvan 1 actieve !!!

Bewijsstuk: Steekproef door deurwaarder Somers ivm actieve leden Parship.

Hoe men het ook draait of keert: de kans dat deze 3 personen tot een echt contact zouden komen/iemand zouden vinden die actief is of actief wil worden lijkt klein.
Nochtans werd ook hen het volle pond gevraagd.

Men kan redelijkerwijze aannemen dat bij de andere datingsites de percentages vergelijkbaar zijn. Ons inziens is er voor de wetgever(s) nog werk aan de winkel.
Dit keer dan graag iets meer doordacht en met effectieve efficiente controle.

Dating feiten 3-Hoeveel actieve leden heeft Parship echt

Als gevolg van het eerste vonnis was Parship ook verplicht om zijn totale ledenaantal
te publiceren.
De gepubliceerde cijfers schommelden tussen de 4700 en 5000 leden.
Die 5000 was ook het cijfer dat hun raadman aanvoerde in zijn beroeps-conclusies.
Zie Totaal ledenaantal zoals genoteerd door deurwaarder Somers

Zoals voormeld werd tijdens de beroeps-procedure een overzicht overhandigd met de omzetevolutie.
Parship wilde hiermee aantonen dat publicatie van ledenaantallen en van de ledenstatus
nefast is voor het bedrijf.
Deze omzetcijfers voor Belgie laten toe het aantal actieve leden beter in te schatten.
Vermits er meerdere tarieven gelden, afhankelijk van het type contract, blijft er enige onduidelijkheid.

In elk geval lag het berekende aantal actieve leden op dat moment
ergens tussen de 800 en 1000 leden.
Een cijfer dat ook correspondeert met de steekproeven van de deurwaarder.
Namelijk ongeveer 20% betalende/premium leden op een totaal bestand
van ongeveer 5000 leden.

Foutmarge = 99 %
Een immens verschil met de 80 000 waarmee zij pochten in hun advertorial
in de krant De Standaard ( Corelio) in mei 2008.

Kanttekening:
Gezien het systeem van de, soms ongewenste, automatische verlengingen is het waarschijnlijk dat een deel van deze "premium leden" niet meer echt geinteresseerd is.
En bijgevolg ook niet meer zal reageren op contactaanvragen.

Zie ook:
Wetgeving datingsites

Datingsite klachten


REACTIES:
Ik heb zogezegd ook een abonnement afgesloten bij hen, en voor Graag dagen van het begin had ik mijn abonnement stopgezet..En ze aanvaarden dat niet.. uw raad want ze gaan incassobureau inschakelen.alvast bedankt! Ben radeloos eerlijk gezegd!
Door Khalid uit Brussels

-------------------------
Hallo,

Ik heb onlangs ook een abonnement genomen op Parship maar ben ook heel teleurgesteld over de site en zit nu met een abonnement van 12 maand van meer dan 20eur/maand dat ik niet kan opzeggen. Hebben jullie eventueel tips om toch op te zeggen?
Door Patrick uit Aalst


-------------------------
Ik heb zogezegd ook een abonnement afgesloten bij hen, terwijl het wel mijn ex is die mijn visakaart heeft gebruikt.Nu krijg ik ook mails tot betalen omdat ik mijn kaart heb geblokkeerd. Kan dat zomaar? Graag uw raad want ze gaan incassobureau inschakelen.alvast bedankt! Ben radeloos eerlijk gezegd!
Door Sandra uit Oostkamp


Publicatie gesponsord door
-----------------------------------------------------------------------------------
Uw commentaar:
Minimaal 3 lijnen aub
Uw naam
Uw gemeente
Uw mailadres
Uw mailadres wordt niet gepubliceerd.
Commentaar van inactieve mailadressen wordt verwijderd.
Om geautomatiseerde invulling te voorkomen:
De voornaam van de voorzitter van een Vlaamse partij,
die ook burgemeester van Antwerpen werd
Schrijf hier in op onze
NIEUWSBRIEF
Google+
    Reactie van alleenstaanden

Tesamen vzw is een
niet-commerciele datingsiteTesamen